Αυτοκράτορες του Βυζαντίου κατα την περίοδο των Ρωσικών επιδρομών

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Μιχαήλ  Γ' ο Μέθυσος                                        842-867    (Α' επιδρομή των Ρως:860)

Βασίλειος Α' ο Μακεδών                                  867-886    

Λέων Α' ο Σοφός                                                 886-912    (Β' επιδρομή των Ρως:907)

Κωνσταντίνος Ζ'  ο Πορφυρογέννητος    912-959    (Γ' επιδρομή των Ρως:941)

Ρωμανός Α' Λεκαπηνός (συμβασιλεύς)    920-944

Ρωμανός Β'                                                             959-963

Νικηφόρος Φωκάς                                              963-969   (Δ' επιδρομή των Ρως:969-971)

Ιωάννης Τσιμισκής                                             969-976    

Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος                    976-1025 (Πειρατική επιδρομή του Ρώσου Χρυσόχειρα:1024)

Κωνσταντίνος Η'                                                 1025-1028 

Ζωή η Πορφυρογέννητη                                   1028-1050

Ρωμανός Γ' Αργυρός                                          1028-1034

(1ος σύζυγος της Ζωής)

Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών                                     1034-1041

(2ος σύζυγος της Ζωής)                          

Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης                                     1041-1042

(Θετός γιος της Ζωής)

Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος                     1042-1055     (Ε' επιδρομή των Ρως:1043)

alt

alt